ViaDao
Weg van Leren


De cursus Expertclass Opleiden en Leren in de praktijk werd tot september 2016 verzorgd door Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid te Eindhoven onder de naam Praktijkopleider Expertclass , en was daarmee een vervolg op de opleiding Praktijkopleider in de gezondheidszorg. Met dezelfde docenten wordt deze cursus nu verzorgd door ViaDao, Weg van Leren. Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid heeft haar vertrouwen uitgesproken in de kwaliteit van deze cursus.

In deze verdiepende cursus kijk je naar het grotere geheel van leeractiviteiten op het niveau van de werkeenheid. Vanuit een kritische analyse van het leerklimaat op je eigen werkplek krijg je tools aangereikt om tot activiteiten te komen die de leeromgeving verder kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Inhoud
De cursus bestaat uit een drietal modules:
Module 1
In deze module wordt ingegaan op het leren van het individu en het leren in teamverband. Hoe leren mensen en op welke manier kun je dit begeleiden?
Module 2
Richt zich op de leeromgeving. Aan welke voorwaarden moet een krachtige leeromgeving voldoen en hoe kun je dit binnen de eigen werkomgeving creëren .
Module 3
Tijdens deze module ga je in je eigen organisatie aan de slag met het verder ontwikkelen en/of verbeteren van het leren op de werkplek.

Werkwijze
De opzet van de cursus is een combinatie van digitaal onderwijs en een 6-tal contactmomenten. Bij het digitale onderwijs worden leeropdrachten digitaal aangeleverd en ook via de digitale weg van feedback voorzien. Deze manier van onderwijs biedt ruimte om in eigen tempo en op eigen niveau te werken aan je ontwikkeling. Naast het digitale onderwijs wordt een 6-tal contactmomenten gepland. Tijdens deze contactmomenten wordt inhoudelijk ingegaan op thema's die aansluiten bij de leeropdrachten. Bij meerdere inschrijvingen is er ruimte om met collega's uit diverse werkvelden te sparren en zal er ook aandacht zijn voor (het oefenen van) de bijpassende vaardigheden

Naar behoefte kunnen (individuele) coachmomenten worden ingebouwd om vanuit je eigen ontwikkelplan te werken aan je ontwikkeling. Voor de cursus staat een jaar gepland en de structuur van de cursus is zodanig opgebouwd dat je zelfsturend werkt en ruimte hebt om zelf het tempo en de concrete invulling te bepalen.

Voor wie?
De cursus in bedoeld voor professionals die vanuit hun taken en verantwoordelijken zijn belast met het leren op de werkplek.
Voor het volgen van deze cursus adviseren we MBO+ niveau. Daarbij is het voor diverse opdrachten van belang dat de werkplek mogelijkheden biedt om e.e.a. te vertalen.

Start cursus
Het startmoment van de cursus in onderling overleg bepaald. De cursus kan individueel doorlopen worden of in kleine groepen.

Bewijs van Deelname
Aan het eind van het cursusjaar ontvang je een bewijs van deelname Praktijkopleider Expertclass, met de vermelding dat de cursus in samenwerking met Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid te stand is gekomen.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen vanaf 01-01-2018 Euro 1950,-(exclusief BTW) Het volgen van losse modules is bespreekbaar.

Verdere informatie en aanmelden
Voor verdere informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met Mw. M. Duffhauss. Tel. 06-21487302 of email m.duffhauss@viadao.nl