ViaDao
Weg van Leren

ViaDao Producten


ViaDao is een klein bureau dat zich bezighoudt met deskundigheidsbevordering en (loopbaan)coaching, specifiek gericht op professionals en teams in de zorg-, welzijns- en dienstensector.
Daarnaast bieden we zorg en begeleiding aan zorginstellingen, particulieren en PGB.

De producten, zoals hier beschreven, geven een grove indicatie van wat wij bieden. Maar om echt maatwerk te kunnen bieden willen we samen met onze klant bepalen wat de vraag is, om van daaruit gezamenlijk de juiste weg te kiezen.


Wat betreft deskundigheidsbevordering willen we afwijken van de traditionele benadering van scholing en training, waarbij vooral de docent/trainer een belangrijke, en vaak sturende, rol heeft. In themabijeenkomsten streven we naar een manier van werken waarbij op evenwaardige wijze kennis wordt gedeeld, inzichten worden vergroot, mensen zich kunnen ontwikkelen en waar naar praktisch handelen wordt toegewerkt.

Je kunt hierbij denken aan thema's rondom het werken in zelfsturende teams, communicatievaardigheden, samenwerken, feedback, werkbegeleiding, opleiden en leren op zorgeenheidsniveau, veranderen en methodische probleemoplossing.


Teamontwikkeling: Ontwikkelingen gaan razendsnel en er worden hoge eisen gesteld aan professionals en teams. Daarbij komt dat in vele organisaties het werken met zelfsturende of zelforganiserende teams is geïntroduceerd. Dat vraagt een hele inspanning van individuele professionals en steeds weer nieuwe afstemming binnen teams. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe krijgen we ons werk georganiseerd? Hoe waarborgen we de kwaliteit en productiviteit? Hoe passen we ons aan alle veranderingen aan? Hoe zorgen we voor gezonde draagkracht? enz.
ViaDao organiseert activiteiten die teams ondersteunen in hun ontwikkeling. Je kunt hierbij denken aan activiteiten gericht op het in beeld brengen van de stand van zaken in het team en activiteiten om onderlinge interactieprocessen en diverse rollen in beeld te brengen. Ook bieden we activiteiten die gericht zijn op versterken van onderlinge communicatie en samenwerking. In onderlinge afstemming wordt de meest passende werkvorm gekozen.


Coaching helpt individuen en teams om zicht te krijgen op effect van eigen handelen in het uitvoeren van hun professie en om vanuit dat inzicht tools te vinden om eigen effectiviteit in eigen professioneel handelen verder te ontwikkelen. Coachen kan plaatsvinden door een interne coach of een directe collega. Op bepaalde momenten heeft het echter een meerwaarde iemand van buiten te vragen om een ontwikkelingsgericht traject in te zetten. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om eens vanuit een andere omgeving, met letterlijke afstand van het werk, naar de eigen werkzaamheden te kijken.

ViaDao biedt coaching aan individuele medewerkers en aan kleine groepjes medewerkers die dezelfde functie hebben, zoals verzorgend/verplegend/begeleidend personeel, teamleiders, teamcoördinatoren, teamcoaches, opleiders. Daarnaast kun je ook denken aan ondersteuning en begeleiding in de vorm van intervisie.

Coaching kan plaatsvinden in je eigen organisatie of in een andere omgeving, op onze locatie.

Ook is het mogelijk in gezamenlijkheid een vorm van blended coaching in te richten, waarbij thema's die vanuit coaching naar boven komen meer aandacht kunnen krijgen.


Wij verrichten zorg en begeleiding aan particulieren en PGB-houders. Ons specialisme is de ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg, maar ook aan andere doelgroepen (jeugd) kunnen wij het nodige bieden. Daarnaast zijn wij door zorginstellingen in te huren om (tijdelijke) gaten in het rooster op te vullen.

T.a.v. de particuliere zorg richten wij ons vooral op het (tijdelijk) ontlasten van de mantelzorg. Dit betekent dat wij ook voor eenmalige situaties voor u klaar staan.

M.b.t. tot de begeleiding kunt u denken aan (individuele) activiteiten gericht op de persoonlijke wensen. In overleg bepalen we samen wat er mogelijk is, alles is bespreekbaar. Dit kan zowel plaatsvinden in de thuissituatie, een plek naar keuze (afhankelijk van de activiteit) als op onze eigen locatie waar van alles kan maar niets moet.

We zien zorg en begeleiding als een dienst, en niet als een doel, die ondersteuning biedt aan wat de klant en/of zijn/haar naasten voor ogen hebben.